Hãy bắt đầu bằng cách xem xét định nghĩa về công cụ tài chính, là một công cụ tài chính là một hợp đồng làm phát sinh tài sản tài chính của một đơn vị và một khoản nợ tài chính hoặc vốn chủ sở hữu của một đơn vị khác. Khi xem xét các quy tắc về cách hạch toán các công cụ tài chính, có nhiều vấn đề liên quan đến phân loại, đo lường ban đầu và đo lường sau đó.

luật sư tư vấn pháp luật Tổng đài tư vấn trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Bạn đang xem: Công cụ tài chính là gì

1. công cụ tài chính là gì?

Công cụ tài chính là những tài sản có thể giao dịch hoặc cũng có thể được coi là những gói vốn có thể được mua bán. hầu hết các loại công cụ tài chính cung cấp dòng vốn hiệu quả và tính di động cho tất cả các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Những tài sản này có thể là tiền mặt, quyền giao hoặc nhận tiền mặt theo hợp đồng hoặc một loại công cụ tài chính khác hoặc bằng chứng về quyền sở hữu của một người đối với một pháp nhân.

Công cụ tài chính là một hợp đồng tiền tệ giữa các bên. chúng có thể được tạo, trao đổi, sửa đổi và giải quyết. chúng có thể là tiền mặt (tiền tệ), bằng chứng quyền sở hữu đối với một thực thể, hoặc quyền nhận hoặc giao hàng theo hợp đồng bằng tiền tệ (ngoại hối); nợ (trái phiếu, khoản vay); vốn chủ sở hữu); hoặc các sản phẩm phái sinh (quyền chọn, hợp đồng tương lai, kỳ hạn).

các chuẩn mực kế toán quốc tế ias 32 và 39 định nghĩa công cụ tài chính là “bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh tài sản tài chính của một thực thể và công cụ nợ hoặc nợ tài chính thuộc sở hữu của một đơn vị khác.”

Các công cụ tài chính có thể được phân loại theo “loại tài sản” tùy thuộc vào việc chúng dựa trên vốn chủ sở hữu (phản ánh quyền sở hữu của tổ chức phát hành) hay dựa trên nợ (phản ánh các khoản vay mà nhà đầu tư đã thực hiện cho tổ chức phát hành). nếu công cụ là nợ, nó cũng có thể được phân loại là ngắn hạn (dưới một năm) hoặc dài hạn. các công cụ và giao dịch ngoại hối không dựa trên nợ hoặc vốn chủ sở hữu và thuộc danh mục riêng của chúng.

Công cụ tài chính là một tài liệu vật lý hoặc ảo đại diện cho một thỏa thuận pháp lý liên quan đến bất kỳ loại giá trị tiền tệ nào.

Các công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại: công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

Các công cụ tài chính cũng có thể được phân đoạn theo loại tài sản, tùy thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốn chủ sở hữu.

Các công cụ ngoại hối bao gồm một loại công cụ tài chính thứ ba duy nhất.

xem thêm: các loại nghĩa vụ tài chính, số tiền người sử dụng đất phải nộp

Các công cụ tài chính có thể là tài liệu vật lý hoặc ảo đại diện cho một thỏa thuận pháp lý liên quan đến bất kỳ loại giá trị tiền tệ nào. Các công cụ tài chính dựa trên cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu một tài sản. các công cụ tài chính dựa trên nợ thể hiện khoản vay của nhà đầu tư đối với chủ sở hữu tài sản.

các công cụ trao đổi bao gồm một loại công cụ tài chính duy nhất thứ ba. Có các danh mục phụ khác nhau của từng loại công cụ, chẳng hạn như cổ phần ưu đãi và cổ phần thường.

Các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) định nghĩa các công cụ tài chính là “bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh tài sản tài chính của một đơn vị và nghĩa vụ tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của một đơn vị khác”.

Khi nói đến tài sản, nợ phải trả và các công cụ vốn, người ta nghĩ ngay đến báo cáo tài chính. hơn nữa, định nghĩa mô tả các công cụ tài chính là hợp đồng và do đó, về bản chất, tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu sẽ chỉ là những mẩu giấy.

vì vậy, khi chúng ta nói về kế toán các công cụ tài chính, tóm lại, điều chúng ta thực sự đang nói đến là cách chúng ta hạch toán các khoản đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào trái phiếu và các khoản phải thu (tài sản tài chính), cách chúng ta hạch toán các tài khoản phải trả người bán và các khoản vay có kỳ hạn (nợ phải trả tài chính), và cách chúng tôi hạch toán vốn chủ sở hữu (công cụ vốn chủ sở hữu công chúng). (lưu ý: các công cụ tài chính cũng bao gồm các công cụ phái sinh, nhưng điều này sẽ không được đề cập trong bài viết này).

Xem thêm: Hướng dẫn cách xem và tìm Model máy vi tính Laptop PC

công cụ tài chính được gọi bằng tiếng Anh là: “công cụ tài chính”.

2. phân loại các công cụ tài chính và tài sản:

Các công cụ tài chính có thể được phân loại chủ yếu thành hai loại: công cụ phái sinh và công cụ tiền mặt.

Các công cụ phái sinh có thể được định nghĩa là các công cụ mà các đặc điểm và giá trị của nó có thể bắt nguồn từ các thực thể cơ bản của chúng như sở thích, chỉ số hoặc tài sản, trong số các công cụ khác. giá trị của các công cụ đó có thể được rút ra từ hiệu suất của phần bên dưới. Ngoài ra, chúng có thể được liên kết với các chứng khoán khác như trái phiếu và cổ phiếu / cổ phiếu.

xem thêm: cách xử lý các khoản vay chưa thanh toán từ các công ty tài chính?

Mặt khác, các công cụ tiền mặt được định nghĩa là những công cụ có thể dễ dàng chuyển nhượng và có giá trị trên thị trường. một số ví dụ phổ biến nhất về công cụ tiền mặt là tiền gửi và khoản vay mà người cho vay và người đi vay phải đồng ý.

các loại công cụ tài chính

Các công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại: công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

– công cụ tiền mặt:

Giá trị công cụ tiền mặt chịu ảnh hưởng trực tiếp và được xác định bởi thị trường. đây có thể là những giá trị có thể chuyển nhượng dễ dàng.

Các công cụ tiền mặt cũng có thể là tiền gửi và khoản cho vay do người đi vay và người cho vay thỏa thuận.

– các dẫn xuất

Giá trị và đặc điểm của các công cụ phái sinh dựa trên các thành phần cơ bản của phương tiện, chẳng hạn như tài sản, lãi suất hoặc chỉ số.

xem thêm: ví dụ về bảo lãnh tạm trú, cam kết bảo lãnh cá nhân, bảo lãnh tài chính

Ví dụ: hợp đồng quyền chọn cổ phiếu là một hợp đồng phái sinh vì nó thu được giá trị từ cổ phiếu cơ sở. Một quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một cổ phiếu ở một mức giá cụ thể và vào một ngày cụ thể. Khi giá cổ phiếu tăng và giảm, giá trị của quyền chọn cũng vậy, mặc dù không nhất thiết phải theo cùng một tỷ lệ phần trăm.

Có thể có các công cụ phái sinh không cần kê đơn (OTC) hoặc các công cụ phái sinh được giao dịch trên một sàn giao dịch. otc là một thị trường hoặc quy trình mà theo đó chứng khoán không được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thức, được định giá và giao dịch.

phân loại tài sản của các công cụ tài chính

Xem thêm: Sau would rather là gì

Các công cụ tài chính cũng có thể được phân loại theo loại tài sản, tức là các công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu và dựa trên nợ.

Các công cụ tài chính dựa trên cổ phiếu bao gồm chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu / cổ phiếu. Ngoài ra, các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi, chẳng hạn như hợp đồng tương lai cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu, cũng thuộc cùng một loại.

Mặt khác, các công cụ tài chính dựa trên nợ bao gồm các chứng khoán ngắn hạn như thương phiếu (CP) và tín phiếu kho bạc (T-bill) có kỳ hạn từ một năm trở xuống. .

Các công cụ tiền mặt như chứng chỉ tiền gửi (CD) cũng được bao gồm trong danh mục này. Tương tự, các sản phẩm phái sinh được giao dịch trao đổi, chẳng hạn như hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn, cũng thuộc loại này.

Vì thời gian đáo hạn của các công cụ tài chính dựa trên nợ dài hạn vượt quá một năm, các chứng khoán như trái phiếu được xếp vào loại này. Các dẫn xuất giao dịch trao đổi, bao gồm các hợp đồng tương lai và quyền chọn trái phiếu, là những ví dụ khác.

xem thêm: mẫu báo cáo tình hình tài chính thương mại 6 tháng

Các công cụ tài chính cũng có thể được phân đoạn theo loại tài sản, tùy thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốn chủ sở hữu.

– công cụ tài chính dựa trên nợ:

Các công cụ tài chính dựa trên nợ ngắn hạn có thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống. Các chứng khoán này ở dạng hối phiếu và thương phiếu. tiền mặt của loại này có thể là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi (cd).

Các công cụ phái sinh được giao dịch theo các công cụ tài chính dựa trên nợ ngắn hạn có thể là hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn. Các công cụ phái sinh OTC là các hợp đồng tỷ giá hối đoái kỳ hạn.

các công cụ tài chính dựa trên nợ dài hạn có thời hạn lớn hơn một năm. Theo các hành động, đây là một phần thưởng. các khoản tương đương tiền là các khoản cho vay. Các công cụ phái sinh được giao dịch trên sàn giao dịch là hợp đồng tương lai trái phiếu và quyền chọn tương lai trái phiếu. Các công cụ phái sinh OTC là hoán đổi lãi suất, giới hạn và sàn, quyền chọn lãi suất và các công cụ phái sinh kỳ lạ.

– công cụ tài chính dựa trên cổ phiếu:

định giá theo một công cụ tài chính dựa trên cổ phần là cổ phần. các công cụ phái sinh được giao dịch trong danh mục này bao gồm quyền chọn cổ phiếu và hợp đồng tương lai cổ phiếu. Các công cụ phái sinh OTC là các quyền chọn cổ phiếu và các công cụ phái sinh kỳ lạ.

lưu ý:

xem thêm: quyền tự chủ là gì? cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan nhà nước

không có giá trị ngoại hối. các khoản tương đương tiền được tính theo tỷ giá hối đoái giao ngay, là tỷ giá hối đoái phổ biến. Các công cụ phái sinh được giao dịch dưới hình thức tiền tệ là hợp đồng tương lai tiền tệ. Các công cụ phái sinh OTC có các tùy chọn tiền tệ, hợp đồng kỳ hạn đầy đủ và hoán đổi tiền tệ.

Xem thêm: Động cơ (Motivation) của khách hàng là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *