1. Khái niệm RWA là gì?

Các loại tài sản khác nhau do các ngân hàng nắm giữ có mức độ rủi ro khác nhau và việc điều chỉnh tài sản theo mức độ rủi ro cho phép các ngân hàng chiết khấu các tài sản có rủi ro thấp hơn. Ví dụ, các tài sản như giấy nợ có trọng số rủi ro cao hơn trái phiếu chính phủ, được coi là rủi ro thấp và được gán với tỷ lệ 0%.

Chính xác RWA là gì? RWA là tên gọi tắt của cụm từ đầy đủ Risk weighted asset là tài sản của ngân hàng hoặc các khoản tiếp xúc ngoại bảng, được tính toán theo rủi ro. Khi tính toán các tài sản rủi ro của một ngân hàng, các tài sản trước tiên phải được phân loại thành các loại khác nhau dựa trên mức độ rủi ro và khả năng phát sinh một khoản lỗ. Danh mục cho vay của các ngân hàng, cùng với các tài sản khác như tiền mặt và tài sản đầu tư được đo lường để xác định mức độ rủi ro chung của ngân hàng. Phương pháp này được Ủy ban Basel ưa thích vì nó bao gồm các rủi ro ngoại bảng. Nó cũng giúp bạn dễ dàng so sánh các ngân hàng từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Quảng Cáo

Các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như các khoản vay không có cam kết bảo đảm, có rủi ro về vỡ nợ cao hơn. Do đó, chúng được gán trọng số rủi ro cao hơn các tài sản như tiền mặt và tín phiếu. Số lượng rủi ro mà một tài sản sở hữu càng cao, tỷ lệ an toàn vốn và yêu cầu về vốn càng cao. Mặt khác, tín phiếu được bảo đảm bằng khả năng của Chính phủ quốc gia để tạo doanh thu và chịu yêu cầu về vốn thấp hơn nhiều so với các khoản vay không có bảo đảm.

2. Đặt quy tắc cho trọng số RWA

Đặt quy tắc cho trọng số RWA

Quảng Cáo

Biết rõ RWA là gì và có tác dụng gì để đặt quy tắc cho trọng số RWA. Các ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) là cơ quan quản lý ngân hàng toàn cầu đã đưa ra quy tắc cho trọng số RWA. Bước đầu tiên trong quy định ngân hàng quốc tế bắt đầu với việc xuất bản khung Basel IT phần mềm Trong đó đặt ra yêu cầu về vốn cho các ngân hàng. Tiếp theo là Basel II năm 2004 đã sửa đổi các quy định ngân hàng về số lượng ngân hàng vốn nên duy trì chống lại rủi ro của họ. Basel II khuyến nghị rằng các ngân hàng nên nắm giữ đủ vốn ít nhất là 8% tài sản RWA.

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 và 2008 đã phơi bày sự thiếu hiệu quả tồn tại trong ngành ngân hàng. Nó dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng lớn của Mỹ. Trong đó, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng là các khoản đầu tư vào các khoản vay thế chấp nhà dưới vốn có rủi ro vỡ nợ cao hơn các nhà quản lý mà ngân hàng dự kiến hoặc ít nhất là được thừa nhận.

Quảng Cáo

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, BCBS đã giới thiệu khuôn khổ Basel III, nhằm tăng cường yêu cầu về vốn của các ngân hàng. Nó cũng thiết lập các yêu cầu mới để tài trợ ổn định và tài sản lưu động. Basel III yêu cầu các ngân hàng phân nhóm tài sản của họ theo danh mục rủi ro sao cho yêu cầu vốn tối thiểu phù hợp với mức độ rủi ro của từng tài sản. Khung dự kiến sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 01/01/2022. Ủy ban Basel giải thích tại sao sử dụng phương pháp trọng số RWA là phương pháp tốt mà các ngân hàng nên áp dụng để tính toán vốn như sau:

– Nó cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng hơn để so sánh các ngân hàng trên các khu vực địa lý khác nhau

– Tiếp xúc ngoại bảng có thể dễ dàng đưa vào tính toán an toàn vốn

– Các ngân hàng không được hoãn mang tài sản lưu động có rủi ro thấp trong sổ sách của họ

Xem thêm: Chính sách tín dụng là gì? Những thông tin về tín dụng ngân hàng

3. Cách đánh giá RWA là gì?

Cách đánh giá RWA là gì?

Khi xác định rủi ro gắn liền với một tài sản cụ thể do ngân hàng nắm giữ. Các cơ quan quản lý xem xét một số yếu tố. Ví dụ, khi tài sản được đánh giá là khoản vay thương mại, cơ quan quản lý sẽ xác định tính nhất quán trả nợ của người vay và tài sản thế chấp được sử dụng làm đảm bảo cho khoản vay.

Mặt khác, khi đánh giá khoản vay được sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng các dự án, giám định viên sẽ xem xét doanh thu tiềm năng từ việc kinh doanh của dự án nếu giá trị của chúng đủ để trả nợ gốc lẫn lãi. Điều này giả định rằng, các căn hộ đóng vai trò là tài sản thế chấp cho khoản vay. Nếu tài sản đang được xem là tín phiếu kho bạc, việc đánh giá sẽ khác với khoản vay thương mại. Vì tín phiếu kho bạc được hỗ trợ bởi khả năng của Chính phủ liên tục tạo ra doanh thu. Chính phủ có uy tín tài chính cao hơn, nghĩa là rủi ro thấp hơn cho ngân hàng.

Các nhà quản lý yêu cầu các ngân hàng nắm giữ các khoản vay thương mại trên bảng cân đối kế toán của họ để duy trì lượng vốn cao hơn. Trong khi các ngân hàng có tín phiếu kho bạc và các khoản đầu tư rủi ro thấp khác được yêu cầu để duy trì vốn ít hơn.

4. Yêu cầu về vốn đối với RWA

Yêu cầu về vốn đối với RWA

Yêu cầu về vốn liên quan đến vốn tối thiểu mà các ngân hàng bắt buộc phải nắm giữ tùy thuộc vào mức độ RWA. Các yêu cầu về vốn tối thiểu được đặt ra bởi các cơ quan quản lý được thiết kế nhằm đảm bảo rằng các ngân hàng nắm giữ đủ vốn, tương ứng với mức độ rủi ro của tài sản mà họ nắm giữ. Vốn đóng vai trò là một khoản tiền mặt nếu ngân hàng chịu lỗ hoạt động trong quá trình hoạt động.

Xem thêm: Tổng hợp các loại rủi ro trong ngân hàng thương mại đầy đủ nhất

5. Tầm quan trọng của RWA trong tính toán vốn

Tài sản rủi ro RWA là gì? Nó đại diện cho một thước đo tổng hợp các yếu tố rủi ro khác nhau ảnh hưởng đến việc đánh giá các sản phẩm tài chính. Tất cả các thành phần rủi ro được xem xét cùng nhau để điều chỉnh chính xác giá trị danh nghĩa của tài sản tài chính. Theo cách này, một thước đo thích hợp về mức độ rủi ro tiềm ẩn đang tăng hoặc giảm giá trị kế toán của tài sản tài chính được tạo ra. Đánh giá này quy định một hệ số trọng số cao đối với các tài sản tài chính có rủi ro cao và hệ số trọng số thấp đối với các rủi ro thấp hơn.

Tầm quan trọng của RWA trong tính toán vốn

Như Ủy ban Basel đã chỉ ra, RWA đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng, nó giúp các ngân hàng theo dõi nỗ lực của họ trong việc đạt được các mục tiêu an toàn về vốn. Định lượng RWA ảnh hưởng đến lượng vốn mà ngân hàng sẽ phải giữ lại để tuân thủ các yêu cầu về an toàn vốn áp đặt. Số tiền này, vốn không thể đầu tư vào các dự án rủi ro, thực sự sẽ là một khoản tiền không mang lãi. Để giải quyết vấn đề này, các ngân hàng đã sắp xếp các chiến lược giám sát và giảm thiểu RWA nội bộ để ngăn chặn rủi ro. Ví dụ, để giảm thiểu chi phí cho các khoản dự phòng vốn lớn hơn. Những chiến lược này, chủ yếu tập trung vào việc cải thiện chất lượng tài sản, ngụ ý sự lựa chọn của các đối tác thể hiện hồ sơ rủi ro thấp nhất cho một mức lợi tức đầu tư phát triển.

Các thành phần rủi ro chính của tính toán RWA là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Tài sản được cân bởi các thành phần này và được lấy hoàn toàn, đại diện cho RWA. Giả Giả sử người cho vay và người đi vay, Rủi ro tín dụng có thể được coi là rủi ro mặc định của người vay (rủi ro đối tác), diễn ra khi anh ta không còn khả năng thanh toán, tức là khi anh ta không thể trả lại tiền. Rủi ro này có thể liên quan đến hạn mức lãi suất của khoản vay, đến hạn mức vốn hoặc cả hai. Rủi ro tín dụng tạo ra từ mọi giao dịch tài chính và đè nặng lên người cho vay, bất kể hình thức kỹ thuật của khoản vay là gì.

Rủi ro thị trường được thể hiện bằng xác suất giá trị của một tài sản chính, được giao dịch trên một chất lỏng đủ đánh dấu, thay đổi do các yếu tố thị trường không dự đoán được. Các yếu tố này có thể được liên kết với sự không chắc chắn liên quan đến một số chỉ số tài chính như lãi suất. Sự chênh lệch giữa trái phiếu Chính phủ rủi ro và không rủi ro, tỷ giá hối đoái và các chỉ số thực như lạm phát hoặc tỷ lệ thất nghiệp. Thông thường, đánh giá thị trường rủi ro nhằm định lượng khoản lỗ bất ngờ cho một tài sản tài chính, bằng cách sử dụng các mô hình ad hoc (ví dụ: Giá trị tại các mô hình rủi ro). Các mô hình này định lượng tổn thất tiềm năng tối đa, theo đó khoảng tin cậy được áp dụng, có thể được tạo ra bởi các yếu tố thị trường được đề cập ở trên trong một khoảng thời gian cụ thể.

vai trò của RWA trong tính toán vốn

Ủy ban Basel định nghĩa rủi ro hoạt động là rủi ro mất mát do các quy trình nội bộ, con người và hệ thống không đầy đủ hoặc thất bại hoặc bị tác động bởi các sự kiện bên ngoài. Nói cách khác, nó thể hiện xác xuất giá trị của một tài sản tài chính bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không thể đoán trước, xuất phát từ việc điều hành một ngân hàng. Nhân viên ngân hàng có thể mắc các lỗi tính toán hoặc vào các khối thủ tục có thể tạm thời ngăn chặn việc thực hiện đúng các giao dịch tài chính (gián đoạn kinh doanh, lỗi hệ thống, thực thi, giao hàng và quản lý quy trình).

Mặt khác, họ có thể phải đối mặt với các vấn đề gian lận nội bộ và bên ngoài hoặc các vị cướp gây tổn thất về nguồn tài chính. Các rủi ro khác thuộc danh mục này liên quan đến tất cả các vấn đề pháp lý (khách hàng, sản phẩm và thực tiễn kinh doanh), cũng như việc mất hàng hóa vật chất tiềm ẩn trong bất kỳ giao dịch nào (thiệt hại đối với tài sản vật chất). Giống như rủi ro thị trường, việc đánh giá đúng rủi ro hoạt động được cung cấp bởi các mô hình thống kê tiên tiến.

Trong số đó, AMA – Phương pháp đo lường nâng cao có lẽ là loại mô hình phổ biến nhất và dựa trên mô hình của tất cả các sự kiện mà rủi ro hoạt động xuất phát. Điều này được thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu tần số đầu tiên và bằng cách xem xét các biến số có sức mạnh dự đoán về sự cố xảy ra trong tương lai. Mục đích cuối cùng là đánh giá quy mô rủi ro hoạt động được đưa vào tính toán RWA và do đó giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt.

Trên đây là những nội dung giải đáp RWA là gì cho dân ngân hàng. sentayho.com.vn cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

mẫu cv xin việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *