Phân loại

Tùy theo các góc độ tiếp cận khác nhau, người ta có thể phân môi trường quản trị ra thành nhiều loại. Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp, tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp, hoặc gián tiếp đến hoạt động quản trị của một tổ chức. Các yếu tố đó được hình thành theo ba nhóm dưới đây:

Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô: nhóm này có tác động trên bình diện rộng và lâu dài. Đối với một doanh nghiệp. Chẳng hạn, chúng tác động đến cả ngành sản xuất kinh doanh, và do đó cũng có tác động đến doanh nghiệp và chiến lược quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nhóm này bao gồm:

Quảng Cáo

– Các yếu tố kinh tế vĩ mô.

– Các yếu tố xã hội.

Quảng Cáo

– Các yếu tố văn hóa.

– Các yếu tố về nhân khẩu, dân số.

Quảng Cáo

– Các yếu tố thuộc về hệ thống chính trị, về sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước.

– Các yếu tố công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

– Các yếu tố quốc tế.

– Các yếu tố thiên nhiên.

Nhóm yếu tố vi mô bên ngoài tổ chức: Nhóm này tác động trên bình diện hẹp và trực tiếp đến hoạt động quản trị của nó. Đối với một doanh nghiệp, chẳng hạn, chúng bao gồm:

– Nhóm cạnh tranh trực diện.

– Nhóm các nhà cung ứng.

– Nhóm các khách hàng.

– Nhóm những người môi giới trung gian

  • Nhóm các đối thủ tiềm ẩn.

– Nhóm các giới chức địa phương và công chúng.

Nhóm yếu tố môi trường nội bộ: Đó là các yếu tố môi trường vi mô nhưng lại nằm trong tổ chức, chúng có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên và rất quan trọng tới các hoạt động quản trị của chính ngay tổ chức đó. Các yếu tố này sẽ giúp cho một tổ chức xác định rõ ưu nhược điểm của mình, đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt nhược điểm và phát huy ưu điểm đạt được một cách tối đa. Nhóm này bao gồm:

– Các yếu tố thuộc về tài chín;.

– Các yếu tố thuộc về nhân sự;

– Các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất;

– Các yếu tố thuộc về văn hóa tổ chức.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Các nhóm nói trên luôn tác động qua lại lẫn nhau, tạo ra môi trường quản trị của một tổ chức. Quản trị gia phải nhận thức đầy đủ, chính xác các yếu tố môi trường để soạn thảo chiến lược và sách lược quản trị cho đúng đắn, giúp tổ chức tồn tại và phát triển.

32311
Các yếu tố môi trường quản trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *